Informácie o ochrane osobných údajov (Verzia: Apríl 2021)

V nasledovných informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme o spracovaní osobných údajov vykonanom spoločnosťou About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Nemecko („ABOUT YOU“ a/alebo „my“ a/alebo „prevádzkovateľ“) podľa podmienok GDPR a aktuálne aplikovateľných zákonov o ochrane osobných údajov.

Pozorne si prečítajte, prosím, naše informácie o ochrane osobných údajov. Ak by ste k naším informáciám o ochrane osobných údajov mali otázky alebo poznámky, radi vám odpovieme na emailovej adrese zakaznickyservis@lascana.sk.

Obsah

 1. 1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie
 2. 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
 3. 3. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov
  1. 3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií
   1. 3.1.1. Prihlasovacie súbory
   2. 3.1.2. Cookies, sledovanie, pluginy sociálnych médií
  2. 3.2. Odôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy
   1. 3.2.1. Spracovanie údajov pri uzatvorení zmluvy
   2. 3.2.2. Využívanie údajov za účelom predchádzania podvodom
   3. 3.2.3. Sprostredkovanie údajov poskytovateľovi dopravných služieb
  3. 3.3. Spracovanie údajov na reklamné účely
   1. 3.3.1. Poštová reklama
   2. 3.3.2. Bulletin
   3. 3.3.3. Odporúčania k produktom prostredníctvom e-mailu
   4. 3.3.4. Výherné súťaže
  4. 3.4. Online prezentácia a optimalizácia webových stránok
   1. 3.4.1 Cookies – všeobecné informácie
   2. 3.4.2. Google Analytics
   3. 3.4.3. Google Adwords
   4. 3.4.4. Google Conversion Tracking
   5. 3.4.5. Targeting
    1. 3.4.5.1. Onsite targeting
    2. 3.4.5.2. Retargeting
   6. 3.4.6. Reklamní partneri/cookies tretích strán
  5. 3.5. Funkcie sociálnych médií
   1. 3.5.1. Facebook Connect/Login
   2. 3.5.2. Pinterest, Twitter, WhatsApp, Xing, LinkedIn, Snapchat, Facebook Messenger
  6. 3.6. Zákaznícky účet
  7. 3.7. Nadviazanie kontaktu
  8. 3.8. Platby
   1. 3.8.1. Paypal
   2. 3.8.2. Dobierka
 4. 4.Príjemca mimo EÚ
 5. 5. Vaše práva
  1. 5.1. Prehľad
  2. 5.2. Právo namietať
  3. 5.3. Právo na odvolanie

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

Tieto informácie o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie údajov spoločnosťou

ABOUT YOU SE & Co. KG Domstraße 10
20095 Hamburg
Fax č.: +4940638569445
Tel. č.: +421(0)800008162
E-mail: zakaznickyservis@lascana.sk
Registrácia: Okresný súd Hamburg
Zápis pod číslom: HRA 126781
IČ DPH: SK4120250464

Právne zastúpenie: ABOUT YOU Verwaltungs SE
Registrácia: Okresný súd Hamburg – zápis pod číslom HRB 171601
Predstavenstvo: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese

Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke

Webová stránka: www.lascana.sk

pre nasledovné internetové stránky/aplikácie: www.lascana.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednú(é) osobu(y) prevádzkovateľa v rámci podniku môžete kontaktovať na adrese:

About You SE & Co. KG
do rúk Sebastian Herting - Datenschutzkanzlei
Domstraße 10
20095 Hamburg
Nemecko

E-mail: datenschutzbeauftragter@aboutyou.de

3. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov

3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií
3.1.1. Prihlasovacie súbory

Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie za zašlú informácie prostredníctvom príslušného internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch. Pritom uložené údajové záznamy obsahujú nasledovné údaje, ktoré sa uložia až po automatické vymazanie: Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky), prenášané množstvo údajov, doba načítania, a tiež produkt a informácie o verzii aktuálne použitého prehliadača a tiež meno vášho poskytovateľa prístupu.

Právnym základom spracovania IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva

 • zo zabezpečenia hladkého vytvorenia pripojenia,
 • zabezpečenia komfortného využitia našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenia systémovej bezpečnosti a stability.

Bezprostredný spätný logický záver týkajúci sa vašej identity nie je podľa informácií možný a nebude ani nami vyvodený. Údaje sa uložia a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa automaticky vymažú. Štandardné doby na vymazanie sa orientujú podľa kritéria nevyhnutnosti.

3.1.2. Cookies, sledovanie, funkcie sociálnych médií

Pre našu webovú stránku/aplikáciu používame takzvané cookies, sledovacie nástroje, proces targeting a tiež funkcie sociálnych médií. O ktoré použité procesy presne ide a spôsob použitia ich údajov na tento účel sú podrobne vysvetlené nižšie.

3.2. Odôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy
3.2.1. Spracovanie údajov pri uzatvorení zmluvy

Ak sa zaregistrujete na jednej z našich webových stránok/aplikácií a/alebo uzavriete s nami inú zmluvu, spracujeme údaje potrebné na uzatvorenie, vykonanie alebo ukončenie zmluvy. K tomu patria:

 • Oslovenie
 • Meno, priezvisko
 • Fakturačná adresa a adresa dodávateľa
 • E-mailová adresa
 • Údaje faktúry a platobné údaje
 • Dátum narodenia
 • Telefónne číslo

Právnym základom k tomu je článok 6 odsek 1 písmeno a) a b) GDPR, t.j. poskytnete nám údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napríklad vedenie vášho zákazníckeho účtu/užívateľského účtu, realizácie kúpnej zmluvy) medzi vami a nami. Na spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade kúpy prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií sme okrem toho z dôvodu zákonných normatívov zaviazaní k zaslaniu elektronického potvrdenia objednávky (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR).

V prípade, že vaše údaje nepoužívame na reklamné účely (pozri pod 3.3.), uchovávame údaje zhromaždené na realizáciu zmluvy počas trvania zmluvy, ako aj do skončenia platnosti zákonných alebo potenciálnych zmluvných práv zo záruky a práv na záruku. Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie zmluvného vzťahu požadované podľa obchodného a daňového práva počas lehôt stanovených zákonom. Za toto obdobie budú údaje opätovne spracované v prípade preskúmania finančnou správou.

Na realizáciu kúpnej zmluvy prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií je potrebné ďalšie nasledovné spracovanie údajov:Vaše informácie o platbe budú odovzdané nami povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí spracujú platbu (platby). Informácie o vašej adrese doručenia odovzdáme nami povereným logistickým spoločnostiam a prepravným partnerom. S cieľom zabezpečiť, aby sa doručenie tovaru vykonávalo podľa vašich želaní, poskytneme v prípade potreby vašu e-mailovú adresu a v prípade potreby aj telefónne číslo nami poverenej logistickej spoločnosti, a/alebo prepravného partnera, ktorí prevezmú doručenie. Títo vás môžu kontaktovať pred doručením, aby ste sa s nimi dohodli na podrobnostiach doručenia. Príslušné údaje sa sprostredkujú výhradne na príslušné účely a po realizovanom doručení sa opäť vymažú.

3.2.2. Využívanie údajov za účelom predchádzania podvodom

Údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s objednávkou, sa môžu použiť na overenie, či existuje atypický proces objednávania (napríklad simultánne objednanie veľkého množstva tovaru na rovnakú adresu pomocou rôznych zákazníckych účtov). V zásade existuje pre nás oprávnený záujem na vykonanie takéhoto preskúmania. Právnym základom spracovania je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.2.3. Sprostredkovanie údajov poskytovateľovi dopravných služieb

Na účely doručenia objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/dopravnými spoločnosťami a/alebo prepravnými partnermi: Týmto sa môžu sprostredkovať nasledujúce údaje na účely doručenia objednaného tovaru alebo jeho oznámenia: Meno, priezvisko, poštová adresa a tiež prípadne e-mailová adresa a telefónne číslo. Právnym základom spracovania je článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR.

3.3. Spracovanie údajov na reklamné účely
3.3.1. Poštová reklama

V zásade máme oprávnený záujem o využitie vašich údajov na marketingové účely. Spracovávame nasledujúce údaje pre vlastné marketingové a tiež marketingové účely tretích strán: Meno, priezvisko, poštová adresa, rok narodenia.

Okrem toho sme oprávnení uchovávať k uvedeným údajom dodatočné osobné údaje zhromaždené v súlade so zákonnými normatívmi na vlastné marketingové účely a tiež na marketingové účely tretích strán. Cieľom je poskytnúť vám reklamu orientovanú výlučne na vaše aktuálne alebo vnímané záujmy a neobťažovať vás zbytočnou reklamou. Nedochádza k sprostredkovaniu uložených údajov tretím stranám. Spoločnosť About You okrem toho pseudonymizuje/anonymizuje osobné údaje zhromaždené za účelom používania pseudonymizovaných/anonymizovaných údajov na vlastné marketingové účely a tiež na marketingové účely tretích strán (inzerentov). Pseudonymizované/anonymizované údaje môžu byť použité aj na online individualizovanú inzerciu, čím môže prebiehať riadenie reklamy tretími poskytovateľmi služieb a/alebo agentúrami. Právnym základom použitia osobných údajov na marketingové účely je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Upozornenie na právo namietať

Môžete kedykoľvek bezplatne namietať voči používaniu vašich osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely s účinnosťou pre budúcnosť na adrese zakaznickyservis@lascana.sk.

Pokiaľ vznesiete námietku, vaše údaje budú zablokované ohľadom ďalšieho reklamného spracovania údajov. Poukazujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí vašej námietky môže dôjsť ešte k dočasnému zasielaniu propagačného materiálu. To je technicky spôsobené potrebnou dobou prípravy na výber a neznamená to, že sme vašu námietku nezrealizovali.

3.3.2. Bulletin

nášho bulletinu. Aby sme sa uistili, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnym chybám, používame postup double-opt-in (postup DOI): Po zadaní vašej e-mailovej adresy do prihlasovacieho poľa a poskytnutí vášho súhlasu k obdržaniu nášho bulletinu vám pošleme potvrdzovací odkaz na uvedenú adresu. Iba po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz sa vaša e-mailová adresa zaradí do nášho mailing listu na zasielanie nášho bulletinu. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR.

Upozornenie na právo na odvolanie

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom oznámením na adresu zakaznickyservis@lascana.sk alebo môžete využiť možnosť odhlásenia na konci každého bulletinu.

3.3.3. Odporúčania k produktom prostredníctvom e-mailu

Ako existujúci zákazník nášho online obchodu obdržíte pravidelne od nás e-mailom odporúčania k produktom. Tieto odporúčania k produktom obdržíte od nás bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili na odber bulletinu. Pritom používame e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli pri nákupe, aby sme propagovali svoje vlastné výrobky a/alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré ste získali od nás na základe realizovanej objednávky. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Upozornenie na právo namietať

Môžete namietať voči našim odporúčaniam k produktom kedykoľvek s budúcim účinkom oznámením na adresu zakaznickyservis@lascana.sk alebo na konci každého e-mailu s odporúčaniami k produktom bez toho, aby ste museli platiť iné poplatky za sprostredkovanie podľa základných taríf.

3.3.4. Výherné súťaže

Ak sa zaregistrujete v organizovaných výherných súťažiach spoločnosti ABOUT YOU, použijeme vaše údaje poskytnuté pri príslušnej registrácii na účel realizácie účastníckej zmluvy, najmä na oznámenie o výhre a prípadne reklamu našich ponúk a/alebo ponúk našich partnerov výherných súťaží. Podrobné informácie nájdete v príslušných podmienkach účasti na danej výhernej súťaži. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.4. Online prezentácia a optimalizácia webových stránok
3.4.1 Cookies – všeobecné informácie

Na rôznych stránkach používame cookies, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme mohli využívať určité funkcie a štatisticky zaznamenávať používanie našich webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač vytvorí automaticky a ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.) pri návšteve našej stránky. Súbory cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z konkrétneho použitia koncového zariadenia. To však neznamená, že okamžite obdržíme informáciu o vašej identite.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie alebo ‘session cookies‘) opäť vymaže. Prostredníctvom toho vám môžeme napríklad ponúknuť zobrazenie nákupného košíka presahujúce aktuálnu stránku, kde môžete vidieť, koľko položiek máte v nákupnom košíku a akú máte aktuálnu hodnotu nákupu. Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám, aby sme opäť rozpoznali váš počítač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies alebo cookies presahujúce aktuálnu reláciu). Najmä tieto cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Napríklad vám tieto súbory umožnia zobrazenie informácií, ktoré sú špecificky prispôsobené vašim záujmom na stránke.

Samozrejme, môžete si nastaviť svoj prehliadač tak, aby neukladal naše cookies vo vašom koncovom zariadení. Funkcia pomoci na lište s ponukami väčšiny webových prehliadačov vám ukáže, ako zabrániť prehliadaču akceptovať nové súbory cookies, ako môžete nechať váš prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ako môžete odstrániť všetky už prijaté súbory cookies a ako môžete všetky ostatné zablokovať.

Postupujte, prosím, nasledovne:

V programe Internet Explorer:

 1. V ponuke „Nástroje" vyberte položku "Možnosti siete internet".
 2. Kliknite na kartu "Ochrana osobných údajov".
 3. Teraz môžete nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíte, či a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť.
 4. Pomocou tlačidla "OK" potvrdíte vaše nastavenie.

V programe Firefox:

 1. V ponuke "Nástroje" zvoľte položku "Nastavenia".
 2. Kliknite na položku "Ochrana osobných údajov".
 3. V rozbaľovacej ponuke zvoľte položku "vytvoriť podľa užívateľsky definovaných nastavení".
 4. Teraz môžete nastaviť, či chcete cookies akceptovať, ako dlho chcete súbory cookies ponechať a pridať výnimky, ktorým stránkam chcete vždy alebo nikdy dovoliť používanie súborov cookies.
 5. Pomocou tlačidla "OK" potvrdíte vaše nastavenie.

V programe Google Chrome:

 1. V lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku Chrome.
 2. Teraz zvoľte "Nastavenia".
 3. Kliknite na "Zobraziť rozšírené nastavenia".
 4. V časti "Ochrana osobných údajov" kliknite na položku "Nastavenia obsahu".
 5. V časti "Cookies" môžete pre cookies vykonať nasledovné nastavenia:
  • Vymazať Cookies
  • Štandardne blokovať Cookies
  • Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje webových stránok
  • Schváliť výnimky pre cookies určitých webových stránok alebo domén

Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Pokiaľ u týchto cookies a/alebo informácií v nich obsiahnutých ide o osobné údaje, právnym základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1, písmeno f) GDPR. Náš záujem o optimalizáciu našich webových stránok sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného predpisu.

3.4.2. Google Analytics

Na účely navrhovania na základe potrieb a neustálej optimalizácie našich stránok používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR službu Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc.(„Google“). Služba Google Analytics používa tzv. "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené vo��vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. V tomto kontexte sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Informácie o používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookie, ako napríklad

 • typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),
 • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
 • čas žiadosti servera

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa sprostredkovaná vašim prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť odpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním pluginu (zásuvného modulu) prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom:tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ako alternatívu k doplnku (add-on) prehliadača, najmä pri prehliadačoch na mobilných koncových zariadeniach, môžete zabrániť zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Nastaví sa cookie opt-out (odhlásenie), ktoré zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor cookie opt-out (odhlásenie) je platný iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, musíte znova nastaviť cookie opt-out (odhlásenie). Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete na webovej stránke služby Google Analytics.

3.4.3. Google Adwords

Naša webová stránka používa službu Google Adwords. Služba Google Ads je online reklamný program spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Na jednej strane používame funkciu remarketingu v rámci služby Google Ads. Funkcia remarketingu nám umožňuje zobrazovať používateľov našej webovej stránky na iných webových stránkach v rámci display network/obsahovej siete Google (v samotnom Google, tzv. "reklamách Google" alebo iných webových stránkach) reklamné inzeráty založené na ich záujmoch. Za týmto účelom sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránke, napríklad o ktoré ponuky má používateľ záujem, aby sa mohla cielená reklama zobrazovať používateľom aj po návšteve našej webovej stránky na iných stránkach. Spoločnosť Google ukladá číslo do prehľadávačov používateľov, ktorí navštívia určité služby Google alebo webové stránky v display network/obsahovej sieti Google. Toto číslo, označované ako "cookie", zaznamenáva návštevy týchto používateľov. Toto číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača v konkrétnom počítači a nie na identifikáciu osoby, osobné údaje sa neukladajú. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Používanie súborov cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať prostredníctvom nasledujúceho odkazu a stiahnutím a inštaláciou pripraveného pluginu: www.google.com/settings/ads/plugin.

Viac informácií o remarketingu Google a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke: www.google.com/privacy/ads/.

3.4.4. Google Conversion Tracking

Okrem toho v rámci používania služby Google Ads používame takzvané Conversion Tracking (sledovanie konverzie). Ak kliknete na takúto reklamu spoločnosti Google, uloží sa cookie pre sledovanie konverzie na vašom počítači/koncovom zariadení. Tieto cookies sa stratia po 30 dňoch svoju platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje a neslúžia tak na osobnú identifikáciu. Informácie, ktoré sa získajú pomocou cookie na konverziu, slúžia na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií.

Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť odpovedajúcim nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete deaktivovať reklamy na Google na základe záujmov a tiež reklamy Google na základe záujmov na webe (v rámci display network/obsahovej siete Google) vo vašom prehliadač tak, že pod www.google.de/settings/ads aktivujete ikonu „Vyp.“ alebo vykonáte deaktiváciu pod www.aboutads.info/choices/. Ďalšie informácie k súvisiacim možnostiam nastavenia a k ochrane osobných údajov u spoločnosti Google nájdete pod www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.5. Targeting

Takzvané opatrenia targetingu/zacielenia, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré používame, sa vykonávajú na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Využívané opatrenia targetingu/zacielenia používame na to, aby sa na vašich koncových zariadeniach zobrazovali iba reklamy, ktoré sú orientované na vaše skutočné alebo vnímané záujmy, a aby ste neboli obťažovaní reklamami, ktoré nie sú pre vás zaujímavé.

3.4.5.1. Onsite targeting

Na našej webovej stránke sú cookies slúžiace na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií na optimalizáciu vkladania reklamy. Tieto informácie zahŕňajú napríklad údaje, ktoré produkty ste si prezerali na našich webových stránkach/aplikáciách. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva výlučne pseudonymom a neumožňuje nám vás identifikovať. Najmä sa nezlúčia žiadne informácie s osobnými údajmi o vás. Na základe informácií vám môžeme ukázať na našich stránkach ponuky, ktoré sú špeciálne zamerané na vaše záujmy, ako tieto vyplývajú z vášho predchádzajúceho správania používateľa.

3.4.5.2. Retargeting

Tiež používame technológie retargeting (opätovné zacielenie reklamy) od externých poskytovateľov služieb, ako napríklad Pixel spoločnosti Facebook Ireland Limited. Retargeting (opätovné zacielenie reklamy) nám umožňuje upraviť našu online ponuku zaujímavejšou pre vás. Týmto spôsobom môžeme na webových stránkach našich partnerov konkrétne cielene osloviť našich používateľov online reklamy, ktorí sa už zaujímali o náš obchod a naše produkty. Zo štúdií vieme, že zobrazovanie personalizovanej reklamy na základe záujmov používateľa internetu je zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá takýto osobný vzťah.

Na tento účel sa nastaví súbor cookie, pomocou ktorého sa zhromažďujú údaje o záujmoch použitím pseudonymov. Tieto informácie slúžia na vkladanie reklám na webových stránkach našich partnerov na základe záujmov o našich ponukách. Neukladajú sa žiadne bezprostredné osobné údaje a žiadne používateľské profily nebudú zlúčené s osobnými údajmi o vás.

Máte možnosť deaktivovať zhromažďovanie údajov na účely personalizovanej reklamy. Potom sa nastaví súbor cookie, ktorý natrvalo zabráni zhromažďovaniu údajov, pokiaľ nevyberiete tento súbor cookie vo vašom prehliadači alebo ho odstránite pomocou funkcie "Vymazať všetky súbory cookies". Námietku môžete kedykoľvek zopakovať.

3.4.6. Reklamní partneri/cookies tretích strán

S reklamnými partnermi spolupracujeme, aby sme online ponuku na našej stránke pre vás spravili ešte zaujímavejšou. Za týmto účelom sa pri návšteve našej stránky nastavia tiež cookies našich; reklamných partnerov (takzvané cookies tretích strán). V cookies našich reklamných partnerov sa takisto ukladajú informácie o používaní pseudonymov o vašom správaní sa ako používateľa a o vašich záujmoch pri návšteve našej stránky. Čiastočne sa zaznamenávajú tiež informácie, ktoré vznikli na iných stránkach pred návštevou našej stránky. Tieto informácie slúžia na vkladanie reklám našich reklamných partnerov na základe záujmov. Neukladajú sa žiadne osobné údaje a žiadne používateľské profily nebudú zlúčené s osobnými údajmi o vás.

Google Firebase

V našich aplikáciách používame technológiu Firebase. Technológia Firebase je produkt spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (Google). Pri technológii Firebase ide o vývojovú platformu pre mobilné a webové aplikácie. Technológia Firebase obsahuje funkcie, ktoré umožňujú lepšie porozumieť správaniu používateľa v aplikáciách a tak ich optimalizovať. Okrem toho používame funkcie technológie Firebase, ktoré umožňujú lepšie vedenie užívateľa, komunikáciu s užívateľmi, optimalizáciu výkonu alebo vyhodnotenie príčin zrútenia v aplikáciách.

Za účelom identifikácie jednotlivých koncových zaradení sa pritom použije ID inštancie aplikácie, ktoré sa generuje na úrovni jednotlivých inštalácií aplikácií na koncových zariadeniach. Toto sa používa v kontexte príslušných funkcií na priradenie koncového zariadenia. Ak dáme podnet na vymazanie ID inštancie aplikácie v službe Firebase, odstránia sa údaje v priebehu 180 dní zo systémov live a zálohovania.

Pod operačným systémom iOS sa na identifikáciu koncového zariadenia zaznamená okrem toho reklamné ID iOS. Ak nie je reklamné ID iOS k dispozícii, zaznamená sa ID výrobcu. Ak by bolo k dispozícii reklamné ID iOS, potom ako sa zaznamenalo ID výrobcu, ukončí sa zaznamenávanie ID výrobcu a namiesto toho sa zaznamená reklamné ID iOS. Pod operačným systémom Android sa zaznamená reklamné ID Androidu. Ak to nie je možné, namiesto toho sa zaznamená ID hardvéru zariadenia, napríklad ID Androidu (SSAID).

Namiesto toho prebieha zaznamenávanie ID pre mobilné zariadenia (napríklad reklamné ID Androidu alebo iOS) prostredníctvom služby Firebase pomocou technológií, ktoré tak fungujú podobne ako cookies. V nastaveniach zariadenia môžete obmedziť používanie reklamného ID (iOS: Ochrana osobných údajov/reklama/žiadne ad-tracking; Android: účet/Google/reklamy).

V našej aplikácii používame funkcie Firebase uvedené v nasledovnom:

Google Analytics pre Firebase: Funkcia umožňuje analýzu používania našej ponuky aplikácie. Prostredníctvom funkcie sa zaznamenávajú informácie o používaní našej aplikácie, prenášajú na Google a tam sa ukladajú. Google používa pritom na identifikáciu koncového zariadenia reklamné ID, ID inštancie aplikácie a špeciálne ID inštancie aplikácie Analytics. K tomu sa zaznamenávajú ďalšie údaje o používaní ako počet užívateľov a relácií, trvanie relácie a údaje o vykonaných akciách v aplikácii. Prehľad k zaznamenávaniu údajov prostredníctvom Google Analytics pre Firebase obdržíte pod https://support.google.com/firebase/answer/6318039#perfmon. Údaje spojené s reklamným ID sa uložia počas 60 dní. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene za účelom vyhodnotenia využívania našej ponuky aplikácií užívateľmi, na zostavenie prehľadov o aktivitách v rámci našich aplikácií a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej aplikácie a internetu. Spracovanie slúži našim oprávneným záujmom na analýzu správania sa užívateľa a tak možnému navrhovaniu našich aplikácií na základe potrieb. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu činnosti nájdete služby Google Analytics pre Firebase nájdete tu: https://firebase.google.com/products/analytics/

Firebase Crash Reporting: Funkcia slúži na stabilitu a zlepšenie aplikácie. Pritom sa pri zrútení aplikácie zbierajú informácie o použitých zariadeniach a o používaní našej aplikácie (napríklad časová pečiatka, kedy sa aplikácia spustila a kedy došlo k zrúteniu), ktoré nám umožňujú diagnostikovať a riešiť problémy. ID inštancie aplikácie sa používa na meranie počtu užívateľov, ktorých sa týka zrútenie. Údaje k zrúteniu budú uschované 180 dní. Spracovanie slúži našim oprávneným záujmom, aby sme mihli zabezpečiť stabilnú prevádzku aplikácie a aby sme mohli zabrániť zrúteniam. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu činnosti Crashlytics nájdete tu: https://firebase.google.com/products/crashlytics/

Firebase Remote Config: Funkcia umožňuje konfiguráciu nastavení aplikácie, takto môžeme meniť aplikáciu na koncových zariadeniach, na ktorých je inštalovaná, bez toho, aby sa pri každej zmene musela úplne nanovo inštalovať z príslušného úložiska aplikácie. Za týmto účelom sa informácie o zariadeniach, nastaveniach jazyka a krajiny prenesú na spoločnosť Google do USA a tam sa spracujú. Pritom sa použije ID inštancie aplikácie, aby sa zvolili hodnoty konfigurácie a vrátili sa späť na koncové zariadenia. Spracovanie slúži našim oprávneným záujmom, aby sme mohli prakticky vykonávať na aplikácii konfigurácie. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu činnosti služby Remote Config nájdete tu: https://firebase.google.com/products/remote-config/

Firebase Cloud Messaging: Funkcia slúži na to, aby bolo možné sprostredkovať upozornenia typu push alebo takzvané správy in-app (správy, ktoré sa zobrazia v rámci aplikácie). Pritom sa mobilnému koncovému zariadeniu prostredníctvom ID inštancie aplikácie pridelí pseudonymizovaná referencia typu push, ktorá slúži ako cieľ upozorneniam typu push prípadne správam in-app. Upozornenia typu push sa môžu kedykoľvek deaktivovať a tiež opäť aktivovať v nastaveniach mobilného koncového zariadenia. Spracovanie slúži nášmu oprávnenému záujmu, aby sme sa mohli jednoducho spojiť s našimi zákazníkmi. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu činnosti služby Cloud Messaging nájdete tu: https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/

Firebase Performing Monitoring: Funkcia umožňuje analýzu prevádzkových a výkonových charakteristík našich aplikácií. Prostredníctvom funkcie sa zaznamenávajú informácie o prevádzke a výkone našich aplikácií, prenášajú na Google a tam sa ukladajú. Na identifikáciu koncového zariadenia sa používa pseudonym ID inštancie aplikácie. Za týmto účelom sa zaznamenávajú všeobecné informácie o zariadení ako model, operačný systém a vybavenie a údaje do takzvaných udalostí výkonu. Okrem toho sa používajú IP adresy, aby sa udalosti výkonu priradili určitým krajinám, z ktorých pochádzajú. Prehľad k zaznamenávaniu údajov prostredníctvom funkcie Firebase Performing Monitoring obdržíte pod https://support.google.com/firebase/answer/6318039#perfmon. Udalosti spojené s ID inštanciou aplikácie a IP adresou sa uložia počas 30 dní a ostatné údaje o výkone počas 90 dní. Spoločnosť Google používa tieto údaje v našom mene za účelom vyhodnotenia výkonu našej ponuky aplikácie a aby nám poskytli správy a informácie o prevádzke a výkone našej aplikácie. Spracovanie slúži nášmu oprávnenému záujmu o analýzu a výkon našej aplikácie a tým umožnenú technickú optimalizáciu našej ponuky. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu činnosti služby Firebase Performing Monitoring nájdete tu: https://firebase.google.com/products/performance/

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Firebase pod https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. V aplikácii je možné zabrániť sledovaniu všetkých služieb Firebase Services pre budúcnosť tak, že sa odpovedajúc nastaví posuvný spínač.

Google Adsense

Táto webová stránka používa službu Google AdSense. Ide pritom o službu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, na začlenenie reklamných inzerátov. Google AdSense používa cookies. Sú to súbory, ktoré môže počítač spoločnosti Google použiť na uloženie údajov o vašom používaní našej webovej stránky. Služba Google AdSense používa okrem toho tiež webové majáky, neviditeľné grafiky, ktoré spoločnosti Google umožňujú analyzovať kliknutia na túto webovú stránku, návštevnosť na nej a podobné informácie.

Informácie prijaté prostredníctvom cookies a webových majákov, vaša IP adresa a doručovanie reklamných formátov sa prenášajú na server Google umiestnený v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google môže tieto zozbierané informácie postúpiť tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo spoločnosť Google poveruje tretie strany spracovaním údajov. Spoločnosť Google však zlúči vašu adresu IP spolu s ostatnými uloženými údajmi. Vhodnými nastaveniami vo vašom internetovom prehliadači môžete zabrániť uloženiu vyššie uvedených súborov cookies do vášho počítača. Znamená to však, že obsah tejto webovej stránky už nie je možné používať v rovnakom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Criteo

Na našich webových stránkach sa technológia od spoločnosti Criteo GmbH používa na zhromažďovanie a ukladanie pseudonymizovaných informácií o správaní sa návštevníkov webových stránok za účelom marketingu. Tieto údaje sa ukladajú do súborov cookie v počítači návštevníka. Spoločnosť Criteo GmbH používa algoritmus na analýzu správania sa počas surfovania zaznamenaného týmto spôsobom a potom môže zobraziť cielené odporúčania produktu ako personalizované reklamné bannery na iných webových stránkach (tzv. Vydavatelia). Údaje sú pre nás pseudonymizované a nepoužívame ich na to, aby sme vás osobne identifikovali ako návštevníka našej webovej stránky. Zhromaždené údaje sa odovzdajú iba spoločnosti Criteo GmbH za účelom retargetingu (opätovného zacielenia reklamy). Údaje sa ukladajú u spoločnosti Criteo počas 13 mesiacov. Sme zodpovední za toto spracovanie ako prevádzkovateľ spolu so spoločnosťou Criteo.

Toto spracovanie môžete odmietnuť tak, že kliknete na nasledovný odkaz. Pritom sa na vašom zariadení nastaví cookie opt-out (odhlásenie), ktoré zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve týchto webových stránok. Ak vymažete vaše cookies, musíte opäť kliknúť na tento odkaz.
Ďalšie informácie k použitej technológii nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov spoločnosti Criteo GmbH.

Awin

Na webovej stránke sme integrovali komponenty spoločnosti Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin („Awin“). Awin je sieť Affiliate, ktorá ponúka marketing Affiliate. Marketing Affiliate je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom internetových stránok, tzv. obchodníkom alebo inzerentom, začleniť reklamu, ktorá sa zvyčajne platí za provízie za kliknutie alebo predaj, na internetových stránkach tretích strán, t.j.u obchodných partnerov, ktorí sú tiež uvedení ako Affiliates oder Publisher. Prostredníctvom siete Affiliate obchodník poskytuje reklamné médium, t.j. reklamný banner alebo iné vhodné prostriedky internetovej reklamy, ktoré sú následne integrované Affiliate na vlastných webových stránkach alebo inzerované prostredníctvom iných kanálov, ako je napríklad reklama na základe kľúčových slov (keyword advertising).

win umiestni súbor cookie do informačno technologického systému príslušnej osoby. Sledovací súbor cookie spoločnosti Awin neuchováva žiadne osobné údaje. Uloží sa iba identifikačné číslo Affiliate, t.j. partnera, ktorý sprostredkúva potenciálneho zákazníka, ako aj poradové číslo návštevníka internetovej stránky a reklamný materiál, na ktorý ste klikli. Účelom uloženia týchto údajov je spracovať platby provízií medzi obchodníkom a pridruženou Affiliate, ktoré sa spracúvajú prostredníctvom siete Affiliate, t.j. Awin

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej internetovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Awin umiestniť súbor cookie do informačno technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už spoločnosť Awin nastavila, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Awin si môžete vyvolať pod http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

affilinet

Na tejto internetovej stránke sme integrovali komponenty spoločnosti affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München/Mníchov. Affilinet je sieť Affiliate, ktorá ponúka marketing Affiliate. Marketing Affiliate je internetová forma distribúcie, ktorá umožňuje komerčným prevádzkovateľom internetových stránok, tzv. obchodníkom alebo inzerentom, začleniť reklamu, ktorá sa zvyčajne platí za provízie za kliknutie alebo predaj, na internetových stránkach tretích strán, t.j.u obchodných partnerov, ktorí sú tiež uvedení ako Affiliates oder Publisher. Prostredníctvom siete Affiliate obchodník poskytuje reklamné médium, t.j. reklamný banner alebo iné vhodné prostriedky internetovej reklamy, ktoré sú následne integrované Affiliate na vlastných webových stránkach alebo inzerované prostredníctvom iných kanálov, ako je napríklad reklama na základe kľúčových slov (keyword advertising). Affilinet umiestni súbor cookie do informačno technologického systému subjektu údajov. Čo sú to cookies, bolo vysvetlené vyššie. Sledovací súbor cookie Affilinet neuchováva žiadne osobné údaje. Uloží sa iba identifikačné číslo Affiliate, t.j. partnera, ktorý sprostredkúva potenciálneho zákazníka, ako aj poradové číslo návštevníka internetovej stránky a reklamný materiál, na ktorý ste klikli. Účelom uloženia týchto údajov je spracovať platby provízií medzi obchodníkom a pridruženou Affiliate, ktoré sa spracúvajú prostredníctvom siete Affiliate, t.j. Affilinet. Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu cookies na našej internetovej stránke, ako už bolo uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a teda trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo Affilinet umiestniť súbor cookie do informačno technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už Affilinet nastavila, kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Platné ustanovenia o ochrane údajov Affilinet si môžete vyvolať pod https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.5. Funkcie sociálnych médií

Aby sme šírili meno našej spoločnosti, používame na našej webovej stránke sociálne pluginy zo sociálnych sietí Facebook a Twitter na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Súvisiaci reklamný účel sa má považovať za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku, ktorá je v súlade s ochranou údajov, zaručujú príslušní poskytovatelia.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa, na ktoré odkazujeme ďalej.

Predchádzajúcim odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí a vymazaním súborov cookies môžete zabrániť sociálnym sietiam pri priradení vašich zhromaždených informácií k používateľským účtom príslušnej sociálnej siete počas návštevy www.aboutyou.de. Ak nechcete, aby sociálne siete priamo priradili údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu profilu, musíte sa pred tým, ako navštívite našu webovú stránku, odhlásiť z príslušných sociálnych sietí. Načítaniu pluginov môžete kompletne zabrániť tiež pomocou add-on pre váš prehliadač,napríklad pomocou SkriptBlocker „NoScript“, ktoré je možné nájsť pod: noscript.net .

3.5.1. Facebook Connect/Login

Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR.

Ďalšie informácie ku Facebook-Connect a k nastavniam súkromnej sféry môžete nájsť v zásadách ochrany osobných údajov pod www.facebook.com/about/privacy.

3.5.2. Pinterest, Twitter, WhatsApp, Xing, LinkedIn, Snapchat, Facebook Messenger

Aby sme šírili meno našej spoločnosti, používame na niektorých stránkach sociálne pluginy zo sociálnych sietí na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Súvisiaci reklamný účel sa považuje za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku, ktorá je v súlade s ochranou údajov, zaručujú príslušní poskytovatelia. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa, na ktoré odkazujeme ďalej.

Predchádzajúcim odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí a vymazaním súborov cookies môžete zabrániť sociálnym sietiam pri priradení vašich zhromaždených informácií k používateľským účtom sociálnych sietí počas návštevy. Ak nechcete, aby sociálne siete priamo priradili údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu profilu, musíte sa pred vašou návštevou odhlásiť z príslušných sociálnych sietí.

Pinterest

Na tejto webovej stránke sú integrované pluginy sociálnej siete Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Plugin Pinterest rozpoznáte podľa “Pin it-Button” na našej stránke.

Ak kliknete na tlačidlo "Pin it-Button" Pinterest počas toho, ako ste prihlásení na svojom účte Pinterest, môžete vytvoriť odkaz na obsahy našich stránok na svojom profile Pinterest. Takto môže Pinterest návštevu našich stránok priradiť vášmu používateľskému účtu. Poukazujeme na to, že nezískame informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Pinterest. Ďalšie informácie môžete nájsť v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy

Twitter

Na tejto webovej stránke sú okrem toho začlenené funkcie služby Twitter. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Používaním Twitter a pomocou funkcie „retweet“ (preposlanie) sú navštívené webové stránky prepojené s vaším účtom Twitter a oznámené ostatným používateľom. Pritom sa na Twitter prenášajú tiež údaje. Váš internetový prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom Twitter a odošle údaje na Twitter.

Poukazujeme na to, že nezískame informácie o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Twitter. Ďalšie informácie k tomu nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

Vaše nastavenia ochrany osobných údajov u spoločností Twitter môžete meniť v nastaveniach účtu https://twitter.com/account/s.

WhatsApp

Na tejto webovej stránke sa okrem toho používa ikona WhatsApp (WhatsApp-Share-Button). Prostredníctvom tejto ikony môžete zdieľať obsahy otto.de prostredníctvom aplikácie WhatsApp na Vašom mobilnom telefóne. Pri ikone ide pritom o hyperlink. Pri objavení sa ikony na tejto internetovej stránke sa ešte prevádzkovateľom WhatsApp alebo iným tretím stranám nesprostredkujú žiadne osobné údaje. Ihneď ako použijete ikonu WhatsApp, bude prevádzkovateľ WhatsApp informovaný, aký obsah sa zdieľa a že bola táto ikona použitá na tejto webovej stránke. Viac informácií o používaní osobných údajov prevádzkovateľa WhatsApp nájdete vo vyhlásení prevádzkovateľa o ochrane údajov: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

Xing a LinkedIn

Táto webová stránka obsahuje aj pluginy zo sociálnych sietí LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA a Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Informácie o ochrane osobných údajov si môžete vyhľadať vo vyhlásení o ochrane údajov od spoločností LinkedIn a Xing, ktoré nájdete tu:

 • http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn podlieha ochrane úkromia medzi EÚ a USA (EU-US-Privacy-Shield).
 • http://www.xing.com/privacy

Snapchat

Používame pluginy sociálnej siete Snapchat, ktorú prevádzkuje spoločnosť Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA („Snapchat“). Snapchat je certifikované pod ochranou o ochrane súkromia (Privacy-Shield-Abkommen). Ďalšie informácie o používaní údajov užívateľa nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Snapchat pod https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/.

Facebook Messenger

Používame Facebook Messenger spoločnosti Facebook Ireland Inc. Ak prostredníctvom služby Facebook Messenger posielate správy, zhromažďuje Facebook Messenger nezávisle údaje. Účel a rozsah zhromažďovania údajov prostredníctvom Facebook Messenger a ďalšie spracovanie a používanie vašich údajov, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, si vyhľadajte, prosím, v zásadách ochrany osobných údajov Facebook Messenger. Zásady ochrany osobných údajov Facebook Messenger nájdete tu: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

3.6. Zákaznícky účet

Aby sme vám poskytli čo najväčší komfort, ponúkame vám trvalé uloženie vašich osobných údajov na zákazníckom účte chránenom heslom.

Vytvorenie zákazníckeho účtu je v zásade dobrovoľné. Ak si vytvoríte zákaznícky účet, nasleduje spracovanie vašich tu zhromaždených údajov na základe článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR. Po nastavení zákazníckeho účtu sa nevyžaduje opätovný vstup údajov. Okrem toho môžete kedykoľvek zobraziť a meniť údaje uložené vo vašom zákazníckom účte. Iba ak chcete realizovať objednávky prostredníctvom našej webovej stránky/aplikácie, je otvorenie zákazníckeho účtu pre realizáciu zmluvy povinné.

Okrem údajov požadovaných počas objednávky musíte pri nastavovaní zákazníckeho účtu uviesť svoje vlastné heslo. Toto sa spolu s vašou e-mailovou adresou používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu. Zaobchádzajte, prosím, so svojimi osobnými prístupovými údajmi dôverne a najmä ich nesprístupnite neoprávneným tretím stranám. Upozorňujeme, že aj keď opustíte našu webovú stránku, automaticky zostanete prihlásení, pokiaľ sa aktívne neodhlásite.

Kedykoľvek máte možnosť vymazať svoj zákaznícky účet. Upozorňujeme však, že to neznamená, že nasleduje vymazanie údajov zobrazovaných v zákazníckom účte, ak ste už u nás realizovali objednávku. Vymazanie vašich údajov sa uskutoční automaticky po uplynutí platnosti našich obchodných a daňových povinností uchovávania. Právnym základom tohto ďalšieho spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.7. Nadviazanie kontaktu

Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť.

Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b), článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.8. Platby

Vaše platobné informácie spracujeme na účely spracovania platieb, napríklad ak získate alebo požiadate o výrobok a/alebo služby cez www.aboutyou.ee. V závislosti od spôsobu platby odovzdávame vaše informácie o platbe tretím stranám (napríklad pri platbe kreditnou kartou poskytovateľovi kreditnej karty). Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.8.1. Paypal

Pri platbe prostredníctvom služby PayPal sa vaše platobné údaje v rámci spracovania platieb postúpia na PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg/Luxembursko (ďalej len "PayPal"). PayPal si vyhradzuje platobné metódy kreditnou kartou cez PayPal, na ťarchu cez PayPal alebo - ak je ponúkané - "nákup na účet" cez PayPal vykonanie hodnotenia schopnosti splatenia. Výsledok hodnotenia schopnosti splatenia na štatistickej pravdepodobnosti zlyhania používa PayPal na účely rozhodnutia o poskytnutí príslušnej platobnej metódy. Hodnotenie schopnosti splatenia môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Ak sú hodnoty skóre zahrnuté vo výsledkoch hodnotenia schopnosti splatenia, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Do výpočtu hodnôt skóre vstupujú okrem iného údaje o adrese. Ďalšie informácie o ochrane údajov, okrem iného o použitých informačných agentúrach, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby PayPal: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

3.8.2. Dobierka

Ak platíte prostredníctvom dobierky, vaše doručovacie a platobné údaje budú sprostredkované nášmu partnerovi doručenia na odoslanie a prijatie platby.

4. Príjemca mimo EÚ

S výnimkou spracovania popísaného vyššie, neposielame vaše údaje príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spomínané spracovanie zahŕňa prenos údajov na servery poskytovateľov sledovacích technológií, prípadne technológií targetingu/zacielenia, ktorých sme týmto poverili. Tieto servery sa nachádzajú v USA. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe takzvaných štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, ako aj podľa zásad takzvaného štítu na ochranu osobných údajov, takzvaných Privacy Shield.

5. Vaše práva

5.1. Prehľad

Okrem práva na odvolanie vášho udeleného súhlasu máte k dispozícii nasledujúce ďalšie práva, ak platia príslušné zákonné požiadavky:

 • právo vyžiadať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili u nás (článok 15 GDPR), najmä si môžete vyžiadať informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje oznámené, plánovaných obdobiach uloženia, pôvode vašich údajov, ak neboli zhromaždené priamo od vás;
 • právo opraviť nepresné alebo doplniť správne údaje (článok 16 GDPR),
 • právo na vymazanie vašich údajov uložených u nás (článok 17 GDPR), pokiaľ nie je potrebné dodržiavať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo iné zákonné povinnosti, prípadne práva na ďalšie uloženie,
 • právo obmedziť spracovanie vašich údajov (článok 18 GDPR), pokiaľ ste spochybnili správnosť údajov, spracovanie je nezákonné, ale ich vymazanie zamietate; prevádzkovateľ už nepotrebuje údaje, ale potrebujete ich na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste namietali voči spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, t.j. právo na prenos vybraných údajov uložených u nás v bežnom, strojom čitateľnom formáte alebo na vyžiadanie prenosu na iného prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla môžete kontaktovať dozorný orgán vášho obvyklého miesta bydliska alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

Vyššie uvedené práva môžete voči nám uplatniť na adrese zakaznickyservis@lascana.sk.

5.2. Právo namietať

Za podmienok uvedených v článku 21 odsek 1 GDPR je možné vzniesť námietky voči spracovaniu údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z konkrétnej situácie dotknutej osoby.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania opísané v tejto informácii o ochrane osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Na rozdiel od špeciálneho práva namietať voči spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní realizovať takúto všeobecnú námietku len vtedy, ak nám poskytnete dôvody nadradeného významu (napríklad možné ohrozenie života alebo zdravia).

5.3. Právo na odvolanie

Pokiaľ spracovávame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj poskytnutý súhlas. Odvolanie súhlasu neznamená, že spracovanie údajov vykonané na základe súhlasu až do momentu zrušenia sa stáva neúčinným.