Cookie box OTTO a pridružené spoločnosti vyžadujú váš súhlas s individuálnym využitím údajov, aby sa okrem iného zobrazovali informácie o vašich záujmoch. Prechádzaním tohto webu, kliknutím na odkaz či na "OK" udeľujete tento súhlas. Tento súhlas môžete odmietnuť tu.

OK
Široký výber svetových značiek Doprava zadarmo nad 85 Eur*

x

lMENU


 

Záručné podmienky

Pre podrobné informácie o záruke si prosím prečítajte naše Obchodné podmienky!

 

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ. Na zodpovednosť predajcu za vady tovaru sa v týchto prípadoch aplikujú § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy neustanovujú inú, kratšiu, prípadne aj dlhšiu dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.lascana.sk. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov, najmä § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Kupujúci má právo, aby bola vada riadne a včas odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté  v súvislosti s opotrebovaním tovaru, jeho bežným používaním, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia, zanedbaním pravidiel údržby alebo na chyby, kvôli ktorým bola znížená cena výrobku. Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na tovar. Tá začne opäť plynúť až dňom prevzatia tovaru po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).
Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave (t.j. od uplatnenia reklamácie do doby, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať). Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii. Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii. Chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, musí kupujúci vytknúť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Prípadná reklamácia nebude uznaná, ak bude tovar s chybou ďalej používaný a z odstrániteľnej chyby sa stane chyba neodstrániteľná.

Reklamačné konanie:
Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho a to osobne alebo poštou. Tovar doručuje kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Slovenská pošta, adresa: "OTTO Central GmbH, Bojnická 14 831 04 Bratislava". Odporúča sa, aby kupujúci tovar poistil. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. V prípade uznanej reklamácie predávajúci zabezpečí kupujúcemu opravu veci, výmenu tovaru, vrátenie peňazí alebo uplatnenie primeranej zľavy. V prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží tovar späť spolu s písomným vyjadrením.

Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať vady (chyby) tovaru. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie:
1. Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:
a) potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis;
b) informácie podľa nasledovného bodu 2, písm. a) a c)

2. Predávajúci spíše reklamačný zápis, v ktorom uvedie:
a) meno a adresu zákazníka;

b) názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku;

c) popis nedostatku - dôvod reklamácie;

d) dátum, kedy bola reklamácia uplatnená;

e) termín, dokedy bude vyriešená reklamácia (nesmie to byť dlhšie ako 30 dní od dátumu jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodne inak);

f) súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii.

3. Originál reklamačného listu dostane zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

Spôsoby riešenia reklamácie:
1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.

2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:

a) výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok, alebo

b) vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak

- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu,

- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku(strata dôvery),

- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní a so zákazníkom nebola dohodnutá dlhšia doba riešenia reklamácie.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na www.lascana.sk. OTTO Central Europe GmbH si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek upraviť/zmeniť/aktualizovať.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:

Pri každom kontakte s predávajúcim je potrebné uviesť zákaznícke číslo kupujúceho.
Faktúra je pre kupujúceho dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môže kupujúci vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia! Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná! Pri výmene alebo vrátení viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu (napr. kostým) je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.
Záručná doba: V zmysle platného reklamačného poriadku sa pre spotrebiteľov [A1] na každý tovar vzťahuje 2-ročná záručná doba. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná doba sa vzťahuje na tovar s preukázateľnými chybami.

Usmernenia k reklamačnému poriadku:

1) Ošetrovanie a údržba TEXTÍLIÍ

Pri kúpe textilného tovaru je potrebné brať do úvahy materiálové zloženie, ktoré poskytuje informácie o prirodzenom správaní sa tkanín a nie sú preto predmetom reklamácie. Napr.

- Výrobky z prírodných vlákien /bavlna, vlna, ľan, hodváb/ a chemických vlákien /viskóza/ sú viac krčivé ako výrobky z vlákien syntetických /polyester, polyamid, polypropylén, akryl/.

- Viskóza má vyššiu zrážanlivosť a nasiakavosť ako ostatné vlákna. Polyester má vyššiu pevnosť a menej sa zráža.

- Textilné výrobky s vysokým podielom polyakrylu sú náchylné na žmolkovanie, preto odporúčame ošetrovať pracími prostriedkami určenými na pranie jemných a vlnených textílií a používať odžmolkovač.

- K poškodeniu textílií prichádza aj nasypaním pracích prostriedkov priamo na odev /vznik bielych fľakov/.

- Postupovať podľa upozornení na špecifické vlastnosti niektorých textílií /väčšinou uvedených na letáčikoch alebo obaloch k tovarom/ - napr. textílie s nižšou stálofarebnosťou prať osobitne, z rubovej strany, výrobok má zníženú mechanickú odolnosť /v prípade zámerne upravených džínsových výrobkov/ apod.

Pracie prostriedky je potrebné vyberať podľa typov textilných výrobkov:

- posteľná a kuchynská bielizeň /obrusy, utierky/ biele a stálofarebné, väčšinou svetlé odtiene, farby a vzory, pri ktorých sa používa teplota prania 60 a 95 stupňov, odporúča sa používať univerzálne pracie prostriedky;

- farebné výrobky všetkých typov tmavších odtieňov a vzorov, ktoré sa perú pri teplotách 30, 40, 50 a 60 stupňov – vhodné sú pracie prostriedky typu color;

- pletené vrchné ošatenie, plavky, jemná dámska spodná bielizeň, jemné pančuchové výrobky, čiapky, šály apod.: vhodné sú tekuté pracie prostriedky, práškové pracie prostriedky typu color a pracie prostriedky určené výlučne na pranie jemnej bielizne /sú označované klbkom vlny, so znázornením svetra alebo jemnej bielizne apod./;

- výrobky z vlny, hodvábu a zvieracích srstí je potrebné výlučne prať v pracích prostriedkoch, na ktorých je vyznačené, že sú vhodné na pranie tohoto typu výrobkov. Vhodné sú postupy prania pri teplote 30 stupňov s obmedzeným počtom otáčok bubna, bez odstredenia. Výrobky je potrebné vybrať z práčky mokré, jemne z nich v rukách vytlačiť vodu, bez žmýkania a nechať ich vysušiť pri teplote miestnosti vo vodorovnej polohe na vrstve uterákov, ktoré je potrebné vymieňať.

Odporúčame dodržiavať symboly na údržbu textilných a odevných výrobko

2) Ošetrovanie a údržba OBUVI

- Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu, ktoré nemožno kvalifikovať ako oprávnenú reklamáciu.

- Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. V prípade, že si typ, tvar, veľkostné číslo alebo šírku obuvi zvolíte nevhodne, záruka sa nevzťahuje na príp. chyby z tohoto dôvodu a na „pohodlnosť“ obuvi.

- Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi, pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.

- Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.

- Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov, z ktorých je vyrobená.

Prehľad piktogramov pre orientáciu v materiálovom zložení obuvi:

1. Usňová obuv: Po vyzutí obuv očistite od blata a prachu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Potom naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. /na ošetrenie – Soft Practic, spreje – Special Wax, Vario Spray a Rustical, na ochranu – impregnačné prostriedky sprej Anti Rain, krémy Water Stop, na leštenie Selbstglanz alebo špongie Mobil, Mini Polish, na farbenie hladkých usní – spreje Colora/.

2. Obuv z vlasových materiálov /Nubuk, Velur/: Po vyzutí obuv zbavte blata a prachu gumovou kefkou. Na odstránenie masnôt používajte chemický prostriedok na čistenie škvŕn. Na očistenú obuv naneste semišové farbivo príslušného odtieňa. Po zaschnutí prekefujte kefkou. Na ošetrenie sú vhodné impregnačné prípravky v sprejoch. Vlasová useň sa nikdy nekrémuje. /na čistenie za vlhka – Soft Cleaner, na ochranu a impregnáciu Anti Rain, nátery Velour+Nubuck/. Upozornenie: Useň nie je vodonepriepustný materiál. Túto vlastnosť možno zlepšiť pravidelným ošetrením. Napriek tomu obuv z tohoto materiálu nie je vhodná na dlhodobé nosenie v daždi. Úplné premočenie usňovej obuvi trvale poškodí jej vzhľad a deformuje tvar /na ochranu usňových podošví proti odratiu a nasiakavosti – náter Sohlen Tonic/.

3. Obuv z lakových usní: Po vyzutí obuvi očistite znečistený povrch mierne zvlhčenou handričkou a do sucha utrite. Druhou handričkou, navlhčenou v ľanovom oleji, pretrite lakové diely a po krátkom čakaní preleštite flanelovou látkou. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty /pod bodom mrazu/. Obujte si ju na 10 minút pred odchodom, aby mrazom neutrpela. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovej vrstvy. Neodporúčame používať pri teplote nižšej ako - 5 stupňov. /na obnovu lesklého povrchu a príp. prasklín laku – Lack polish a Lack Spray/.

4. Obuv z poromerických materiálov /syntetika/: Poromerická obuv má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si udržuje svoj vzhľad a ľahko sa čistí. Obuv uzavretého strihu je vhodná na nosenie v chladnom a daždivom počasí. Vyhýbajte sa mrazom a náhlym zmenám teploty. Po vyzutí obuvi k odstráneniu nečistôt postačí omytie vlažnou vodou a preleštenie handričkou. /na čistenie – Soft Cleaner a Laether Soap, na impregnáciu – Collonil Anti-Rain, Waterstop/.

5. Obuv z textilných materiálov: Textilnú obuv po vysušení od blata jemným kefovaním, podľa druhu textilu a povahy znečistenia za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Odporúčame impregnovať už pred prvým použitím, nikdy neprať. /na čistenie – Textil Cleaner a Flecht-K, na impregnáciu Anti Rain/.

 

X
X

Ďakujeme Vám za hodnotenie!

Nasledujúci text bol zaznamenaný:Súhlasíte s tým, aby krstné meno bolo publikované pri hodnotení.


Vaše hodnotenie:


Vaše hodnotenie je prijaté v našom systéme, po spracovaní bude zverejnené na našich stránkach do 72 hodín od odoslania.

Pokračovať